Breaking News
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (๓ ก) สู่ Smart Group ระยะที่ ๑

กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (๓ ก) สู่ Smart Group ระยะที่ ๑

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (๓ ก) สู่ Smart Group ระยะที่ ๑ ในวันอังคาร ที่ ๒0 มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และจัดทำแผนพัฒนาแลกปลี่ยนเรียนรู้และแผนดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จำนวน ๒0 คน และกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอวังสมบููรณ์ จำนวน ๒0 คน

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...