Breaking News

กลุ่มบริหารงานบุคคล

“ชาววังสมบูรณ์ร่วมใจ รับ Pfizer สร้างภูมิคุ้มภัยห่างไกล COVID-19” เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ให้ได้ภาพรวมร้อยละ 85 ขึ้นไป เพื่อการเปิดเรียนเเบบ On-Site อย่างเต็มรูปแบบ

Read More »

Message Us
Loading...