Breaking News
โรงเรียนบ้านทัพหลวง ศึกษาดูงาน PLC

โรงเรียนบ้านทัพหลวง ศึกษาดูงาน PLC

วันที่ 10 พฤษาคม 2561 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ส่งบุคลากร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  PLC  ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนบ้านทัพหลวง จำนวน 4 คน และมี อ.ศรกมณ  อ่อนศรี เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรมต้นฉบับและภาพทั้งหมดที่นี่ 

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...